Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

STP-TrellisNets: Spatial-Temporal Parallel TrellisNets for Metro Station Passenger Flow Prediction

Junjie Ou, Jiahui Sun, Yichen Zhu, Haiming Jin, Yijuan Liu, Fan Zhang, Jianqiang Huang, Xinbing Wang