Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Multi-modal Knowledge Graphs for Recommender Systems

Rui Sun, Xuezhi Cao, Yan Zhao, Junchen Wan, Kun Zhou, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Kai Zheng