Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Mining Infrequent High-Quality Phrases from Domain-Specific Corpora

Li Wang, Wei Zhu, Sihang Jiang, Sheng Zhang, Keqiang Wang, Yuan Ni, Guotong Xie, Yanghua Xiao