Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

LB-CGM: Latent Based Conditional Generative Model with Reliable Distribution Prediction

Yichen Yao, Guozheng Li, Yujie Chen, Rongqi Li, Yinzhi Zhou, Xiaodong Zhang, Haoyuan Hu, Yinghui Xu