Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

CommDGI: Community Detection Oriented Deep Graph Infomax

Tianqi Zhang, Yun Xiong, Jiawei Zhang, Yao Zhang, Yizhu Jiao, Yangyong Zhu