Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Gated Heterogeneous Graph Representation Learning for Shop Search in E-commerce

Xichuan Niu, Bofang Li, Chenliang Li, Rong Xiao, Haochuan Sun, Honggang Wang, Hongbo Deng, Zhenzhong Chen