Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

An Event-Oriented Neural Ranking Model for News Retrieval

Lin Zhao, Wanhui Qian, Liangjun Zang, Fuqing Zhu, Yijun Lu, Ruixuan Li, Jizhong Han, Songlin Hu