Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

AutoADR: Automatic Model Design for Ad Relevance

Yiren Chen, Yaming Yang, Hong Sun, Yujing Wang, Yu Xu, Wei Shen, Rong Zhou, Yunhai Tong, Jing Bai, Ruofei Zhang