Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

U-rank: Utility-oriented Learning to Rank with Implicit Feedback

Xinyi Dai, Jiawei Hou, Qing Liu, Yunjia Xi, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Xiuqiang He, Jun Wang, Yong Yu