Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Fusing Global Domain Information and Local Semantic Information to Classify Financial Documents

Mengzhen Fan, Dawei Cheng, Fangzhou Yang, Siqiang Luo, Yifeng Luo, Weining Qian, Aoying Zhou