Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Loan Default Analysis with Multiplex Graph Learning

Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Jingli Fang, Quanhui Jia, Yanming Fang, Quan Yu, Yuan Qi