Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

MiNet: Mixed Interest Network for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction

Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Lei Zhao, Jinmei Luo, Yu Zhang, Heng Zou, Zhaojie Liu, Yanlong Du