Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/PengJLYLWZXXYLL20
Volume:
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020
Year:
2020
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2677–2684
URL:
https://doi.org/10.1145/3340531.3412721
DOI:
10.1145/3340531.3412721
DBLP:
conf/cikm/PengJLYLWZXXYLL20
BibTeX:
Download