Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction

Qi Pi, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai