Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-commerce Review Helpfulness Prediction

Xiaoru Qu, Zhao Li, Jialin Wang, Zhipeng Zhang, Pengcheng Zou, Junxiao Jiang, Jiaming Huang, Rong Xiao, Ji Zhang, Jun Gao