Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service Bots

Kuan Xu, Chilin Fu, Xiaolu Zhang, Cen Chen, Ya-Lin Zhang, Wenge Rong, Zujie Wen, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yu Qiao