Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

You Are How You Use: Catching Gas Theft Suspects among Diverse Restaurant Users

Xiaodu Yang, Xiuwen Yi, Shun Chen, Sijie Ruan, Junbo Zhang, Yu Zheng, Tianrui Li