Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Knowledge Graph Embedding Preserving Soft Logical Regularity

Shu Guo, Lin Li, Zhen Hui, Lingshuai Meng, Bingnan Ma, Wei Liu, Lihong Wang, Haibin Zhai, Hong Zhang