Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

April: An Automatic Graph Data Management System Based on Reinforcement Learning

Hongzhi Wang, Zhixin Qi, Lei Zheng, Yun Feng, Junfei Ouyang, Haoqi Zhang, Xiangxi Zhang, Ziming Shen, Shirong Liu