Main » IPM » 2020 » 2020 Volume 57 Issue 3 »

Incremental focal loss GANs

Fei Gao, Jingjie Zhu, Hanliang Jiang, Zhenxing Niu, Weidong Han, Jun Yu


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/GaoZJNHY20
Volume:
2020 Volume 57 Issue 3
Year:
2020
Venue:
ipm_journal
Pages:
102192
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102192
DOI:
10.1016/j.ipm.2019.102192
DBLP:
journals/ipm/GaoZJNHY20
BibTeX:
Download