Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Deep Discrete Attention Guided Hashing for Face Image Retrieval

Zhi Xiong, Dayan Wu, Wen Gu, Haisu Zhang, Bo Li, Weiping Wang