Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Semantic Gated Network for Efficient News Representation

Xuxiao Bu, Bingfeng Li, Yaxiong Wang, Jihua Zhu, Xueming Qian, Marco Zhao