Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Learning Fine-Grained Similarity Matching Networks for Visual Tracking

Dawei Zhang, Zhonglong Zheng, Xiaowei He, Liu Su, Liyuan Chen