Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Visual Relations Augmented Cross-modal Retrieval

Yutian Guo, Jingjing Chen, Hao Zhang, Yu-Gang Jiang