Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Deep Adversarial Discrete Hashing for Cross-Modal Retrieval

Cong Bai, Chao Zeng, Qing Ma, Jinglin Zhang, Shengyong Chen