Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Fake News Detection via Knowledge-driven Multimodal Graph Convolutional Networks

Youze Wang, Shengsheng Qian, Jun Hu, Quan Fang, Changsheng Xu