Main » ICMR » 2020 » Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020 »

Optimizing Queries over Video via Lightweight Keypoint-based Object Detection

Jiansheng Dong, Jingling Yuan, Lin Li, Xian Zhong, Weiru Liu