Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking

Jiarui Jin, Yuchen Fang, Weinan Zhang, Kan Ren, Guorui Zhou, Jian Xu, Yong Yu, Jun Wang, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai