Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

What If Bots Feel Moods?

Lisong Qiu, Yingwai Shiu, Pingping Lin, Ruihua Song, Yue Liu, Dongyan Zhao, Rui Yan