Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Neural Mathematical Solver with Enhanced Formula Structure

Zhenya Huang, Qi Liu, Weibo Gao, Jinze Wu, Yu Yin, Hao Wang, Enhong Chen