Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Multi-Level Multimodal Transformer Network for Multimodal Recipe Comprehension

Ao Liu, Shuai Yuan, Chenbin Zhang, Congjian Luo, Yaqing Liao, Kun Bai, Zenglin Xu