Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Convolutional Knowledge Tracing: Modeling Individualization in Student Learning Process

Shuanghong Shen, Qi Liu, Enhong Chen, Han Wu, Zhenya Huang, Weihao Zhao, Yu Su, Haiping Ma, Shijin Wang