Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

G2T: Generating Fluent Descriptions for Knowledge Graph

Yunzhou Shi, Zhiling Luo, Pengcheng Zhu, Feng Ji, Wei Zhou, Haiqing Chen, Yujiu Yang