Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

TFNet: Multi-Semantic Feature Interaction for CTR Prediction

Shu Wu, Feng Yu, Xueli Yu, Qiang Liu, Liang Wang, Tieniu Tan, Jie Shao, Fan Huang