Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Neural Hierarchical Factorization Machines for User's Event Sequence Analysis

Dongbo Xi, Fuzhen Zhuang, Bowen Song, Yongchun Zhu, Shuai Chen, Dan Hong, Tao Chen, Xi Gu, Qing He