Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Few-Shot Generative Conversational Query Rewriting

Shi Yu, Jiahua Liu, Jingqin Yang, Chenyan Xiong, Paul N. Bennett, Jianfeng Gao, Zhiyuan Liu