Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach

Kelong Mao, Xi Xiao, Jieming Zhu, Biao Lu, Ruiming Tang, Xiuqiang He