Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction

Jiarui Qin, Weinan Zhang, Xin Wu, Jiarui Jin, Yuchen Fang, Yong Yu