Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Certifiable Robustness to Discrete Adversarial Perturbations for Factorization Machines

Yang Liu, Xianzhuo Xia, Liang Chen, Xiangnan He, Carl Yang, Zibin Zheng