Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Match^2: A Matching over Matching Model for Similar Question Identification

Zizhen Wang, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Liu Yang, Ruqing Zhang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng, Hui Jiang, Xiaozhao Wang