Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Spatio-Temporal Dual Graph Attention Network for Query-POI Matching

Zixuan Yuan, Hao Liu, Yanchi Liu, Denghui Zhang, Fei Yi, Nengjun Zhu, Hui Xiong