Main » SIGIR » 2020 » Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020 »

Neural Interactive Collaborative Filtering

Lixin Zou, Long Xia, Yulong Gu, Xiangyu Zhao, Weidong Liu, Jimmy Xiangji Huang, Dawei Yin