Main » WSDM » 2020 » WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020 »

Meta-Learning with Dynamic-Memory-Based Prototypical Network for Few-Shot Event Detection

Shumin Deng, Ningyu Zhang, Jiaojian Kang, Yichi Zhang, Wei Zhang, Huajun Chen