Main » WSDM » 2020 » WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020 »

Recurrent Memory Reasoning Network for Expert Finding in Community Question Answering

Jinlan Fu, Yi Li, Qi Zhang, Qinzhuo Wu, Renfeng Ma, Xuanjing Huang, Yu-Gang Jiang