Main » WSDM » 2020 » WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020 »

Deep Multi-Graph Clustering via Attentive Cross-Graph Association

Dongsheng Luo, Jingchao Ni, Suhang Wang, Yuchen Bian, Xiong Yu, Xiang Zhang