Main » WSDM » 2020 » WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020 »

Pseudo Dyna-Q: A Reinforcement Learning Framework for Interactive Recommendation

Lixin Zou, Long Xia, Pan Du, Zhuo Zhang, Ting Bai, Weidong Liu, Jian-Yun Nie, Dawei Yin