Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation

Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangX000C20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
99–109
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380098
DOI:
10.1145/3366423.3380098
DBLP:
conf/www/WangX000C20
BibTeX:
Download