Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Task-Oriented Genetic Activation for Large-Scale Complex Heterogeneous Graph Embedding

Zhuoren Jiang, Zheng Gao, Jinjiong Lan, Hongxia Yang, Yao Lu, Xiaozhong Liu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/JiangGLYLL20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1581–1591
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380230
DOI:
10.1145/3366423.3380230
DBLP:
conf/www/JiangGLYLL20
BibTeX:
Download