Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Generating Representative Headlines for News Stories

Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Hongkun Yu, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski


Anthology ID:
DBLP:conf/www/GuM0L00FYZZ20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1773–1784
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380247
DOI:
10.1145/3366423.3380247
DBLP:
conf/www/GuM0L00FYZZ20
BibTeX:
Download