Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Adversarial Cooperative Imitation Learning for Dynamic Treatment Regimes10033

Lu Wang, Wenchao Yu, Xiaofeng He, Wei Cheng, Martin Renqiang Ren, Wei Wang, Bo Zong, Haifeng Chen, Hongyuan Zha


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangYHCRWZCZ20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1785–1795
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380248
DOI:
10.1145/3366423.3380248
DBLP:
conf/www/WangYHCRWZCZ20
BibTeX:
Download